การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ฃองสารสกัดที่ได้ จากสบู่ดำ

รายละเอียด: 

โครงการวิจัยนี้ได้สกัดสารที่มีมูลค่าสูงเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคพืชได้หลายสายพันธุ์ นาไปสู่การใช้เป็นสารป้องกันศัตรูพืชและสารปราบศัตรูพืชทางธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ โดยศึกษาสมบัติบางประการและหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดเหล่านั้นด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเป็นการนาสารเคมีที่มีในสบู่ดาไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการกาจัดและลดการสะสมสารพิษบางชนิดที่เกิดอันตรายกับคนได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสบู่ดาให้มากขึ้น

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455