พพ.ทำแผนป้องกันความเสี่ยงให้ภาคอุตสาหกรรม

พพ. ถ่ายทอดแผนประเมินความเสี่ยงสำหรับการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะดำเนินการจัดทำการอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการจัดทำประเมินความเสี่ยงของระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้กับผู้ดูแลระบบฯและเจ้าของกิจการ  เพื่อ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงสำหรับการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์  เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพและเจ้าของกิจการ  มักไม่ค่อยให้ความใส่ใจเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ สาเหตุอาจจะเกิดจากขาดความรู้ ความเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็น ที่จะต้องตรวจประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  ส่วนของการลำเลียงขนส่งก๊าซ ส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหากขาดการเอาใจใส่ อาจจะเป็นชนวนเหตุของการเกิดอุบัติได้

ซึ่งการอบรมจะแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มฟาร์มปศุสัตว์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาจจะต้องใช้เวลา  2 วัน เนื่องจากความสับซ้อนและรายละเอียดของระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยมีความยุ่งยากมากกว่า ส่วนของฟาร์มปศุสัตว์ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน โดยจะใช้แนวทาง ดังนี้

1. อบรมเพื่อให้รับทราบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน (Safety) ทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายในจุดต่างๆของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  เช่นส่วนการผลิต ส่วนกักเก็บก๊าซ  ส่วนการส่งลำเลียงและการนำไปใช้ประโยชน์

2.จัดให้มีการจัดกลุ่มเพื่อ Work shop ทดลองการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการอบรม  โดยคาดว่าจะได้มีผู้ที่ได้รับความรู้จากการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากภาคอุตสาหกรรม จำนวน 400 คน  และฟาร์มปศุสัตว์ จำนวน 400 คน รวมแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน   ซึ่งจะทำให้การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: