การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของสารเพื่อใช้เป็นคาโทดสาหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของของแข็งที่ใช้ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง

รายละเอียด: 

จากความต้องการด้านพลังงานที่สูงขึ้น ความไม,แน่นอนในแหล่งพลังงานประเภทฟอสซิลที่คาดว่ากำลังจะหมดไป รวมไปถึงความตระหนักของผลของการใช้พลังงานประเภทฟอสซิลต่อภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลให้มีความต้องการในพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง
เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) เป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนง ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตก๊าซพิษในปริมาณที่น้อยในขณะใช้งาน โดยเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็ง (solid oxide fuel cell: SOFCs) เป็นหนื่งในห้าชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง ที่ได้รับความสนใจอย่างสูง
เพราะนอกจากจะเป็นเซลล์เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นในประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ เพราะสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภท เช่น ไฮโดรเจนบริสูทธ ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ได้แก่มีเทน หรือเชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น เอธานอล หรือก๊าชชีวภาพ ได้อีกด้วย

ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455

htg1