กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (กวค.)

ที่อยู่: 
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : +66 2222 4102-9, +66 2223 0021-9 โทรสาร : +66 2226 3943
รายละเอียด: 

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
รับผิดชอบในการดำเนินโครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย โครงการสาธิตหรือนำร่อง การใช้พลังงานทดแทนประเภท พลังงานลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ คลื่น และความร้อนใต้พิภพ