Renewable Energy Outlook Thailand

     พพ. ได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency IRENA) ดำเนินการศึกษาแผนด้านพลังงานทดแทน และประเมินความพร้อมด้านนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศ โดยการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินทางเลือกจากแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาพัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาด้านการขนส่ง โดยที่ระบุถึงความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาพลังงานทดแทนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น 30 % ของการใช้พลังานทั้งหมด ภายในปี 2036) ใน AEDP 2015 นอกจากนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในเชิงลึก และประเมินความพร้อมในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ REmap ของ IRENA และ Renewables Readiness Assessment : RRA ตามลำดับ

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

IRENA_Outlook_Thailand_2017.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/IRENA_Outlook_Thailand_2017.pdf