คู่มือปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มีภารกิจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงานพัฒนาทางเลือก การใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การส่งเสริมให้ใช้ “ก๊าซชีวภาพ”ก็เช่นกัน เมื่อดำเนินการส่งเสริมให้ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมแล้วยังต้องดูแลการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยด้วย แต่ด้วย พพ. ไม่มี กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่จะใช้ควบคุมให้เจ้าของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจะต้องปฏิบัติตาม การที่จะดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิผลจะต้องร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไว้แล้ว เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม มาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน โดย พพ. จะรับผิดชอบในการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: