ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ออบ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
122/51
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: