โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลในภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียด: 

ด้วยข้อจํากัดของปริมาณชีวมวลที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีความไม่มั่นใจในการนําชีวมวลมาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบกับเทคโนโลยีการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านเชื้อเพลิงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการใช้ถ่านหินสะอาดควบคู่กับชีวมวลในการผลิตพลังงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกิจการในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล พพ. จึงต้องการศึกษาแนวทางและกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการใช้พลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลในภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้มีการใช้ชีวมวลเป็นแหล่งผลิตพลังงานความร้อนร่วมและไฟฟ้าตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานทดแทนของประเทศ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
55/51
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
หมวดหมู่: