การส่งเสริมและสาธิตการผลิตพลังงานจากขยะ (การรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ)

รายละเอียด: 
      พลังงานจากขยะ เป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้า จากการที่ปริมาณขยะชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชน การนำขยะซึ่งมีเป็นจำนวนมากมาผลิตไฟฟ้า จึงเป็นประโยชน์ทั้งในการผลิตพลังงานทดแทนและยังเป็นการจัดการของเสียที่ถูกวิธีอีกด้วย
      ที่ผ่านมา ไตัมีการศึกษาการจัดการขยะชุมชนทั่วประเทศ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ ตลอดจนการคัดเลือกเทศบาลที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี ซึ่งผลจากการศึกษาได้แสดงว่าทางด้านเทคนิคมีความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากขยะ อย่างไรก็ตาม พบว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะให้มากขึ้น และที่สำคัญคือ ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิต พลังงานจากขยะ โดยเข้าใจว่าการมีโรงงานหรือระบบผลิตพลังงานจากขยะไปตั้งในพื้นที่ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
      ฉะนั้น หัวใจสำคัญของการส่งเสริมการผลิตพล้งงานจากขยะ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องให้คับประชาชน โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะต้องให้ ความรู้ (Educate and Inform) เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ ความจำเป็นในการผลิตพลังงาน ทดแทนความเป็นไปไต้และประโยชน์ของพลังงานจากขยะ ตลอดจนนโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ ในขณะเดียวกับ ก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจ (Motivate) ถึงความสำเร็จของระบบการ ผลิตพลังงานจากขยะที่ไต้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงจะต้องสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้ เกิดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) เช่น การร่วม แสดงความคิดเห็น การร่วมเสนอแนะวิธีการ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมรับประโยชน์ต่อไป
      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ตระหน้กถึง ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวก้บการผลิตพลังงานจากขยะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป และก่อให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการขยะ ตั้งแต่การคัดแยกขยะจากครัวเรือน การจัดเก็บขยะ และการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะที่ มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงไต้ดำเนินการ “โครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตพลังงานจากขยะ (การรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ)” เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะ และการผลิตพลังงานจากขยะ และเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะตามยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทน พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คับโครงการฯ
 
รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
หมวดหมู่: