โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน

รายละเอียด: 

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการดำเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงานในปี 2551 จำนวน 50 ทีม โดยให้ เข้าดำเนินการแนะนำวิธีการบริหารจัดการพลังงานในสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกซนทั่วประเทศจำนวน 500 แห่ง จากจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 824 แห่ง การเข้าแนะนำของทีมเทคนิคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งในด้านความร่วมมือของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ด้านความสามารถของคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำแนะนำของทีมเทคนิคเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันอาชีวศึกษาจนทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเอง รวมถึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษาแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานจำนวน5 แห่งใน5 ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อช่วย พพ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการวิซาการด้านอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พพ. จะได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพทีมเทคนิคที่ได้พัฒนาไว้แล้วในปี 2551 จำนวน 50 ทีม ให้สามารถบริการวิซาการด้านอนุรักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการขนาดย่อมที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศประมาณ 100,000 แห่ง และจะพัฒนาทีมเทคนิคขึ้นใหม่อีกจำนวน 50 ทีม รวมเป็น 100 ทีม เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายทีมเทคนิคให้สามารถบริการวิซาการด้านอนุรักษ์พลังงานได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเป็นการกระจายความเสี่ยงในการเข้าถึงการให้บริการจากภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
132/53
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: