โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

รายละเอียด: 

          พพ. ได้จ้ดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) โดยมีเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล 14 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2479 โดยได้ประกาศบังคับใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 7 (บี7) ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557ซึ่งเป็นอัตราส่วนผสมสูงสุดที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยอมรับให้ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลได้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ ทำให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดปริมาณการใช้ไบโอดีเซล 2.8 ล้านลิตรต่อวัน โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และสร้างความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งโครงการได้ส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยเปิดรับผู้ที่สนใจใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งทาง พพ.จะสนับสนุนค่าน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน 11.5 ล้านบาท โดยเนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วยขอบเขตของการดำเนินงาน และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ 5 ขั้นตอนคือ 1) การบริหารจัดการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 2) การประชาสัมพันธ์และสัมมนาแผยแพร่โครงการฯ 3) การบริหารจัดการให้การสนับสนุนโครงการฯ 4) การบริหารจัดการตรวจสอบการสนับสนุนโครงการฯ และ 5) การจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงาน

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
หมวดหมู่: