โครงการ วิจัย ค้นคว้า ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ำใช้ในรถยนต์และกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังานทดแทน 15 ปี

รายละเอียด: 

กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้ได้ร้อยละ 20.3 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2565 โดยได้กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนส่งในปริมาณ 100,000 กิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันและลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและมลพิษ เนื่องจากพลังงานไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากวัสดุตั้งต้นหลายประเภท ให้พลังงานต่อหน่วยได้สูงสุดในบรรดาเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาวะแวดล้อม ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนส่ง โดยผลิตและจำหน่ายระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ำในรถยนต์แล้ว ระบบดังกล่าวผลิตไฮโดรเจนจากการใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์มาผลิตไฮโดรเจนจากน้ำแล้วส่งเข้าสู่ระบบการเผาไหม้
ดังนั้น พพ. ในบทบาทของภาครัฐจึงต้องศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีที่มีในประเทศและเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ในต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาความปลอดภัยและกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนที่เหมาะสมกับศักยภาพด้านแหล่งเชื้อเพลิง ด้านเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องกำหนดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอย่างชัดเจนทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและภาคเอกชน

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
179-53
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1