คู่มือการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

        วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานของตนเอง เพื่อจะได้รู้จุดที่รั่วไหลสูญเสียการใช้พลังงานและหาทางอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์พลังงานสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของประเทศ

        คู่มือฉบับนี้พัฒนาและจัดทำโดยทีมงานพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ รวมถึงข้อมูลจากการดำเนินการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจหลายแห่ง รายละเอียดของเนื้อหาของคู่มือได้เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก จึงได้ปรับลดความซับซ้อนในการคำนวณด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ประเด็นที่ควรจดจำในการนำไปปฏิบัติ และใช้ตารางช่วยคำนวณแบบง่าย เพื่อให้มีความเข้าใจและนำไปสู่การดำเนินการได้จริงในการช่วยสถานประกอบการกำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และในภาคผนวกได้แสดงกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการของสถานประกอบการ