กระตุ้นการใช้เอทานอลผ่านน้ำมันแก๊สโซฮอล์

รัฐบาลตั้งเป้าการใช้เอทานอลให้ได้ 3 ล้านลิตร/วัน ในปี 2558 และ 9 ล้านลิตร/วัน ในปี 2564 ผ่านการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซออล์ แม้ว่ายังมีปัญหาเรื่องการขยายสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีขายในประเทศไทย เป็นน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งผลิตมาจากพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอล ประมาณ 20 แห่ง กำลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตร/วัน ประกอบด้วย จากกากน้ำตาล 10 แห่ง  2.18 ล้านลิตร/วัน จากโรงมัน+กากน้ำตาล 4 แห่ง  0.7 ล้านลิตร/วัน จากอ้อย 1 แห่ง 0.23 ล้านลิตร/วัน จากมันสำปะหลัง 6 แห่ง 1.68 ล้านลิตร/วัน และกำลังก่อสร้างอีก 3 แห่ง 1.37 ล้านลิตร/วัน ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้มันสำปะหลังมาทำเอทานอลมากขึ้นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับสูตรราคาเอทานอลตามสัดส่วนการใช้เอทานอลมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดสูตรราคาเอทานอลตามสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากน้ำตาล : มันสำปะหลัง เท่ากับ 62:38

ส่วนการเพิ่มการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ทำให้ปริมาณการใช้เอทานอลได้เพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านลิตร/วัน ในปี 2555 เป็น 2 ล้านลิตร/วัน ในปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณการใช้เอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเป็น 760,000 ลิตร/วัน จาก 200,000 ลิตร/วัน ในปี 2555

สำหรับการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในระยะต่อไปจะเน้นการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายการใช้เอทานอลอยู่ที่ 3.0 ล้านลิตร/วัน ในปี 2558 และ 9.0 ล้านลิตร/วัน ในปี 2564

อย่างไรก็ตาม แผนการส่งเสริมการใช้เอทานอลในประเทศ ยังมีปัญหาบ้าง ในเรื่องของสถานีบริการน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีเพียง 1,604 แห่ง จากสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทั้งหมด 4,875 แห่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะรองรับกับรถยนต์ E20 ที่มีประมาณ 1 ล้านคัน ในปัจจุบัน และเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E85 ที่ให้ส่วนลด 3% จากรถยนต์รถยนต์  E20  จำกัดเฉพาะรถยนต์ขนาด 1,780 – 3,000 ซีซี ทำให้การเพิ่มขึ้นของรถยนต์ E85 ยังมีจำนวนน้อย ขณะที่จำนวนสถานีบริการ E85 มีจำนวน  77 สถานี รวมถึงยังมีปัญหาการจำหน่ายเอทานอล  95 ดีกรีขึ้นไป เพื่อรองรับการใช้เอทานอล 95% เป็นเชื้อเพลิง เช่น ED 95 ในรถบัสเครื่องยนต์ดีเซล ยังไม่สามารถทำได้ และการที่ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตเอทานอลจำหน่ายเอทานอลให้ภาคอุตสาหกรรม  และไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเอทานอล (Swap) ได้

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: