ระบบฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

ระบบฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

picture

          ด้วยในภาวการณ์ปัจจุบัน การผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพึ่งแหล่งเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ประเทศพม่า ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น ในบางครั้งที่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ สายส่งไฟฟ้ามายังโรงไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะจ่ายผู้ใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับขึ้นในบางพื้นที่ ดังที่เคยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคใต้มาแล้ว

          โดยปกติ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่เกือบทุกแห่ง จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ จากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ  อุปกรณ์ในระบบส่งจ่ายชำรุด เป็นต้น ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารดังกล่าวสามารถเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารของตนเองได้ในระยะเวลาหนึ่ง 

          เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นพลังงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.2536 (ออกตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535) ซึ่งกำหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม ดังนั้นผู้ที่มีการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปจะต้องยื่นขออนุญาตกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งจนถึงปัจจุบัน พพ. ได้ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมให้กับโรงงานและอาคารไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเหล่านี้ จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดีในกรณีที่ประเทศประสบปัญหากำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไม่เพียงพอจากสาเหตุต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

          เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของอาคาร/โรงงานในกรณีฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พพ. จึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลการผลิตพลังงานควบคุมหรือฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ติดตั้งอยู่ในอาคาร/โรงงานขึ้นในรูปแบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์(GIS) ซึ่งแสดงข้อมูลกำลังการผลิตของอาคาร/โรงงานแต่ละแห่ง กำลังผลิตรวมในแต่ละอำเภอ จังหวัด ภูมิภาคและรวมทั้งประเทศขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

          อย่างไรก็ดีระบบฐานข้อมูลการผลิตพลังงานควบคุมหรือฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ติดตั้งอยู่ในอาคาร/โรงงานที่จัดทำขึ้นครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความคลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป  

Click ที่นี่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
2
promote title: 
ฐานข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในประเทศไทย