คู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

       จากการส่งเสริมและการเติบโตด้านการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ "ปัญหาสิ่งแวดล้อม" ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ทำการศึกษาแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการและกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต และได้จัดทำ "คู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้า โดยคู่มือฉบับนี้จะเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการรื้อถอนแผลเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์อื่น ๆ

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

คู่มือ แผงเซลล์.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C.pdf

Brochure.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Brochure.pdf