สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (อาศรมพลังงาน)

ที่อยู่: 
อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม เลขที่ 135/4 หมู่ที่ 4 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 044 - 297621, 081 – 6895045, 081 - 6600377 โทรสาร : 044 - 297621
รายละเอียด: 

อาศรมพลังงาน (Energy Ashram) เป็นสถาบันที่ทำกิจกรรมวิจัยพัฒนา เผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกภายใต้การดูแลของ “สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2547 บนเนื้อที่ 11 ไร่ โดยมีวิถีการดำเนินงานที่พึ่งตนเองในบริบทที่เป็นองค์รวมของชีวิต คือ สติ ความรู้ อาหาร พลังงาน สุขภาวะ สังคม นิเวศนอกจากนั้น ในด้านการพึ่งตนเองด้านความรู้ มีการวิจัยพัฒนาในวิถีพึ่งตนเองด้านต่างๆ ทำการทดลองแล้วสรุปบทเรียนนำสู่การทดสอบซ้ำ จัดทำหลักสูตรเผยแพร่สู่สังคม มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการและสร้างเครื่องมือ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น และเยาวชนในชุมชน มีเจตคติ ความรู้และทักษะในการวางแผนและจัดการปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตและการทำงานที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ

http://www.ata.or.th