แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

               กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำ " Infographic แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) และ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Ground-mounted) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับกิจการทั่วไปหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่โรงงาน ที่ต้องการติดตั้งระบบ PVs ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) และ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Ground-mounted)   ทุกขนาดกำลังการผลิต เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในกิจการ มิได้นำไปจำหน่าย   มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
                

สำหรับกิจการโรงงานที่ต้องการติดตั้งระบบ PVs ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)   แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) และ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Ground-mounted) ทุกขนาดกำลังการผลิต เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในกิจการ มิได้นำไปจำหน่าย มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

             

- กรณีเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน และต้องการติดตั้งระบบ PVs  ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)   แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) และ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Ground-mounted) โดยติดตั้งภายในโรงงานหรือกิจการอื่น ๆ ที่มิใช่โรงงาน  เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่โรงงานหรือกิจการอื่น ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารหรือพื้นที่ติดตั้ง มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
                 
           

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: