จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2564

             ตามที่อนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอให้รัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ยานยนต์ใหม่ภายในประเทศต้องเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ Zero Emission Vehicle ภายในปี 2035 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทย ทั้งยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง
            แต่เชื้อเพลิงชีวภาพยังถือเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากยุคเครี่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับในอนาคต จุลสารฉบับนี้กล่าวถึงการขนส่งไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง ว่าจะสามารถให้ยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่เป็นยานยนต์ไร้มลพิษ ZEV ได้ทั้งหมดในปี 2035 ได้จริงหรือไม่ และเชื้อเพลิงชีวภาพที่ พพ. ได้ส่งเสริมจะไปในทิศทางใด
           ในวารสารฉบับนี้ มีหัวข้อดังนี้
             -  การขนส่งไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน
             -  โอกาสของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทในการแทนที่เครื่องยนต์สันดาปภายใน
             -  รถยนต์ส่วนบุคคล
             -  รถขยะ รถบรรทุก รถบัส และรถ 18 ล้อ
             -  เรือ และ เครื่องบืน 
             -  ยานยนต์ไฟฟ้า VS เชื้อเพลิงชีวภาพ
             -  ไบโอดีเซล
             -  เอทานอล 
             -  การลดคาร์บอนผ่านยานยนต์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงชีวภาพ
             -  วิเคราะห์ Well to Wheel
             -  การวิเคราะหื Tank to Wheel
             -  ความท้าทายของพลังงานหมุนเวียน : เชื้อเพลิงชีวภาพ VS ยานยนต์ไฟฟ้าในเยอรมนี

#5838

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทน Vol.5 ปี 2564.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%20Vol.5%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf