ห้องปฏิบัติการทดสอบ ยกระดับมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพพลังงานที่ยั่งยืน

            กสอ. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  "ห้องปฏิบัติการทดสอบ ยกระดับมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพพลังงานอย่างยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์ห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจหาแนวทางปรับปรุงห้องทดสอบที่มีอยู่ให้มีศักยภาพและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์ห้องทดสอบที่ผ่านการยกระดับ
            โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

#5842