คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

    กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
      อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  เป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยมีการกำหนดอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน, การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล, การวิจัยยาและการผลิตยาที่ทันสมัย และ การวิจัยและผลิตชีวเวชภัณฑ์โดยมุ่งเน้นการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง
      สำหรับคู่มือเล่มนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในเขต EEC จะเน้นที่อุตสาหกรรมย่อย การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
     คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย  4  บท
     บทที่ 1  ภาพรวมอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
     บทที่ 2  การใช้พลังงานของการให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
     บทที่ 3  ดัชนีการใช้พลังงานของการให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
     บทที่ 4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
#5861

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร..pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/3.%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3._0.pdf