คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมดิจิทัล

    กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมดิจิทัล สถานี 5 G สำหรับเมืองอัจฉริยะและศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
      อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) มีการกำหนดอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกิดจากการความต้องการของรัฐบาล ธุรกิจ และผู้บริโภค และอุตสาหกรรมดิจิทัลจากทรัพยากรและจุดแข็งของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่
      สำหรับคู่มือเล่มนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ในเขต EEC โดยเน้นที่ 2 กิจการในอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ "สถานีฐาน 5G สำหรับเมืองอัจฉริยะ" และ "หน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์" 
     คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย  4  บท
     บทที่ 1  ภาพรวมอุตสาหกรรมสถานีฐาน 5G และหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์
     บทที่ 2  การใช้พลังงานของสถานีฐาน 5G และหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์
     บทที่ 3  ดัชนีการใช้พลังงานของสถานีฐาน 5G และหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์
     บทที่ 4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
สถานีฐาน 5G และหน่วยจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์
    ผู้อ่านสามารถอ่านคู่มือได้จากไฟล์ด้านล่าง

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

4. อุตสาหกรรมดิจิทัล.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/4.%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.pdf