จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำ จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ ญี่ปุ่น...กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ไปสู่ "สังคมไฮโดรเจน"

       ประเทศญี่ปุ่น ได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้เห็นความสำคัญของพลังงานไฮโดรเจน จึงได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีด้านพลังงานหมุนเวียนและไฮโดรเจน กำหนดแผนยุทธศาสตร์พื้นฐานสำหรับไฮโดรเจน ที่เรียกว่า "แผนยุทธศาสตร์ไฮโดรเจน" เพื่อผลักดันให้ญี่ปุ่นก้าวไปสู่สังคมไฮโดรเจน และเป็นผู้นำสังคมไฮโดรเจนในระดับโลก ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 ธันวาคม 2017

        โดยจุลสารฉบับนี้ จะรวบรวมข้อมูลภาพรวมของแผนไฮโดรเจนของประเทศญี่ปุ่น โดยมีทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
    1. ภาพรวมของแผนไฮโดรเจน  
    2. ความท้าทายเชิงโครงสร้างด้านพลังงานของญี่ปุ่น
    3. ความสำคัญของไฮโดรเจนกับญี่ปุ่น
          - ลดความเสี่ยงในการจัดหาพลังงาน
          - ลดการปล่อย CO2 ในภาคส่วนต่าง ๆ
          - มีความสำคัญตามหลักแนวคิด 3E + S
          - การมีส่วนร่วมกับนานาชาติ
          - เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
          - โครงการไฮโดรเจนในต่างประเทศ
    4. แผนยุทธศาสตร์สู่การก้าวเป็นสังคมไฮโดรเจน
          - การใช้ไฮโดรเจนต้นทุนต่ำ
          - ห่วงโซ่อุปทานสากล
          - การขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนในระดับภูมิภาค
          - การใช้ไฮโดรเจนในภาคการผลิตไฟฟ้า
          - การใช้ไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนส่ง
          - การใช้ไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรม
          - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
          - การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
          - การขยายตัวระหว่างประเทศ
          - การสร้างความเข้าใจภายในประเทศ


ผู้อ่านสามารถอ่าน "จุลสารพลังงานทดแทนฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565" ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทนVol.8.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99Vol.8.pdf