จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย คุณกิตติพร โป้ซิ้ว ได้จัดทำ จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจไฮโดรเจนของสหรัฐอเมริกา"

       สหรัฐอเมริกา ถือเป็นผู้นำทางด้านไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการด้านอวกาศ เทคโนโลยีเชิงพานิช ภาคขนส่ง โรงไฟฟ้า และหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ โดยจุดเริ่มต้นของโปรแกรมเทคโนโลยีไฮโดรเจนเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งกรมพลังงานสหรัฐ หรือ DOE ขึ้นในกลางทศวรรษที่ 1970s เพื่อเร่งการวิจัย พัฒนา และการใช้งานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย

        โดยจุลสารฉบับนี้ จะรวบรวมข้อมูล "เศรษฐกิจไฮโดรเจนของสหรัฐอเมริกา" โดยมีทั้งหมด 11 หัวข้อ ดังนี้
    1. โปรแกรมไฮโดรเจนของสหรัฐอเมริกา  
    2. ความเป็นมาของไฮโดรเจนในสหรัฐอเมริกา
    3. ไฮโดรเจน
    4. แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
    5. กระบวนการและความต้องการ
    6. ความท้าทายของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
    7. โครงการไฮโดรเจนของกรมพลังงานสหรัฐ
    8. กรอบแนวทางการทำงาน
    9. โครงการยุทธศาสตร์
   10. เทคโนโลยีเป้าหมาย
   11. เอกชนไทยกับการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน


ผู้อ่านสามารถอ่าน "จุลสารพลังงานทดแทนฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565" ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทนฉบับที่9.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%889.pdf