โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ


ที่มาของโครงการ

     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีการเก็บข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย โดยมีสถานีวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์กระจายอยู่ทั่วประเทศ กว่า 38 สถานี ติดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทำให้มีข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์อยู่จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่เก็บ ระบบฐานข้อมูล และการจัดการที่ดี รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละสถานีต้องสามารถแสดงผลได้ต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ให้รองรับงานนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย กว้างขวาง และครอบคลุมทั้งประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์
     1)  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มสถานีตรวจวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ 
          เพื่อให้ได้ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
     2)  เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล
          ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ให้มีความทันสมัย เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     3)  เพื่อศึกษาพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
          ให้มีความหลากหลายและเพิ่มช่องทางการใช้งานให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูล รายละเอียด "โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย"  
ผ่านทางเว็บไซต์ https://webkc.dede.go.th/testmax/node/5993

โดยสามารถเข้าระบบฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ประเทศไทย
ได้ที่   http://www.irradiancedata.dede.go.th:8080/

 

promote: