การอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายในรูปแบบออนไลน์โดยให้เอกชนมีส่วนร่วมค่าใช้จ่าย

โดย นายพิชชา สุทธิกุล นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

          จากสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาด ส่งผลให้ พพ. ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ เนื่องจากมาตรการทางสาธารณสุข รวมถึงการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดฝึกอบรม ส่งผลให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไม่สามารถแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากหนึ่งในแนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายคือ จะต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบในหลักสูตรที่ พพ. กำหนด

          ผู้เขียนจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานจากเดิมที่ของบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดฝึกอบรม เป็นผู้ขึ้นทะเบียน และกำกับดูแลหน่วยงานฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (การดำเนินการฝึกอบรมจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข) จากแนวทางการดำเนินการข้างต้น จะส่งผลให้ภาครัฐสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมลงได้ราวปีละ 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังทำให้การฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายเป็นไปตามกลไกการตลาด ไม่จำเป็นต้องพึ่งพางบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ถึงแม้ไม่ได้รับงบประมาณก็ยังสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ตามปกติ) ส่งผลให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานครบถ้วนตามกฎหมาย สามารถช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน2561 – 2580 : EEP2018 กลยุทธ์ภาคบังคับ มาตรการบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน และกลยุทธภาคสนับสนุน มาตรการการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: