ระบบ SCADA โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

 
 
บทความนี้จะอธิบายตั้งแต่ความหมาย หลักการทำงาน โครงสร้าง ส่วนประกอบ รวมถึงตัวอย่างการใช้ระบบ SCADA ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งผู้จัดทำได้นำเสนอภาพรวมของระบบที่ได้และกำลังใช้งานอยู่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
promote: 
level: 
1