รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับอำเภอ

โครงการศึกษาการจัดการและผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ด้วยการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต ส่วนงานการศึกษาการจัดการและผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในระดับอำเภอ เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี (Technological Analysis) (2) การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis) และ (3) การวิเคราะห์ด้านสังคม (Social Analysis) ในการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนนับตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: