โครงการชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียด: 

จากปัญหาด้านวิกฤตการณ์ด้านราคาของน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้มีการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตเอทานอลในระดับชุมชนเพื่อสนองตอบต่อนโยบายด้านพลังงานทางเลือกของรัฐบาล โดยมีงานวิจัยที่ผลิตเอทานอลจากน้ำส่าที่ได้จากมันสำปะหลังและกลั่นเป็นเอทานอลจนได้มีความเข้มข้นถึง 70%v/v และมีการทดลองและติดตั้งโรงงานต้นแบบในชุมชนตัวอย่างที่เลือกในงานวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในชุมชน 2 ซึ่งจากโครงการวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาระบบโรงงานต้นแบบในชุมชนทั้ง 2 ชุมชน โดยสามารถกลั่นเอทานอลใน ขั้นตอนที่ 2 โดยสามารถเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลได้ถึง 70 – 80% v/v แต่ในระดับบุคลากรของชุมชน
ยังคงขาดทักษะในการตอบรับเทคโนโลยีและปัญหาในการจัดการระบบการดำเนินการเพื่อรองรับโรงงานต้นแบบ และเนื่องจากปัจจุบันปัญหาในด้านวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุเลาเบาบางลง ประกอบกับมุมมองของแนวโน้มในการพัฒนาด้านเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมกับผลผลิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถเลือกการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้
ประการที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของชุมชนเพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลโรงงานดังกล่าวเพื่อให้เป็นการดำเนินการโดยชุมชนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ประการที่ 2 เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแปรรูปเอทานอลที่กลั่นได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงได้สนับสนุนให้มีการดำเนินการวิจัยเพื่อรองรับแนวคิดในการดำเนินการดังกล่าวภายใต้โครงการต่อเนื่องระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจากโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ขึ้น

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455