โครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน

รายละเอียด: 

สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นหลัก รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและพลังงานให้กับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล หากสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศได้
การวิจัยพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุน พร้อมทั้งศึกษาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยอาศัยความพร้อมของมหาวิทยาลัย ที่มีต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน ขนาด 100 kW และมีพื้นกว้างขวาง เหมาะสำหรับการทำการศึกษาวิจัย หรือทำแปลงทดลองปลูกไม้โตเร็ว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาค ทำให้การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยี สู่ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455