2552

แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน: กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะ ใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปแบบของโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

การกำจัดขยะมูลฝอยในเขต อบต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็นการกำจัดขยะแบบเทกองกลางแจ้ง ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนใกล้เคียง

โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ำ ที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการศึกษาที่นำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดแบบผลิตก๊าซชีวภาพ นำ มาเพิ่มมูลค่า
จากแนวความคิดของการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกรอย่างครบวงจรเริ่มจากระบบบำบัดน้ำ เสียแบบผลิต
ก๊าซชีวภาพที่ทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้นและได้ก๊าซชีวภาพนำไปใช้เป็นพลังงาน กาก
ตะกอนสลัดจ์สามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดแบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุน

โครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

ในปี 2550 ได้รับงบกองทุน ดำเนินการโครงการสาธิตระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 ระบบ ที่จะนำมาใช้ในการขยายผลในโครงการต่อไป โดยแบบ
พพ. 1 สามารถรองรับของเสียได้ไม่ต่ำกว่า 10 ลบ.ม./วัน (เทียบเท่าสุกรขุน 500 ตัว) และแบบ พพ.2
สามารถรองรับของเสียได้ไม่ต่ำกว่า 2 ลบ.ม./วัน (เทียบเท่าสุกรขุน 100 ตัว) จากการดำเนินงานสามารถ
ส่งเสริมระบบให้สามารถใช้กับฟาร์มสุกร โค ไก่ ม้า และนก จำนวนรวม 43 ระบบ ผลจากการ
ดำเนินการ ยังมีผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็กที่สนใจและขอสมัครเข้าโครงการอีกเกือบ 200 ราย พพ.

Pages