โครงการการพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรม สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

รายละเอียด: 

ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเสื่อมโทรมและพื้นที่ดินทิ้งร้างเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเกินกำลัง และผิดวิธี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ดินมีปัญหาอาทิเช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทรายจัด ที่จัดว่าเป็น non-productive land อีกประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้สร้างผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่ให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินหรือผลตอบแทนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับพื้นที่เสื่อมโทรมและทิ้งร้างของประเทศ พบว่า พื้นที่ที่ควรมีการพัฒนาฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำโขงตอนบน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. การพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ดินมีปัญหาด้วยการปลูกไม้โตเร็วโดยเฉพาะไม้ที่มีคุณลักษณะ ที่ช่วยปรับปรุงดิน สามารถเติบโตและให้ผลผลิตได้ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วในพื้นที่เสื่อมโทรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดแนวทางหนึ่ง การดำเนินงานฟื้นฟูและแก้ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่ดังกล่าวควรมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น ส.ป.ก. กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455