โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย

รายละเอียด: 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวจะมีวัสดุเหลือทิ้งในปริมาณค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังมีชีวมวลที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เส้นใยและกะลาปาล์ม เป็นต้น โดยปกติแล้วโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ถ่านหิน เนื่องจากคุณสมบัติเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูง การขนส่งเชื้อเพลิงสามารถทำได้สะดวก และราคาเชื้อเพลิงไม่สูงมากนัก แต่ในช่วงระยะเวลากว่าสิบปี ที่ผ่านมาราคาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมได้ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกราคาในตลาดโลก ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากปิ โตรเลียมมาใช้ชีวมวลทีมีอยู่ในโรงงานเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงปิ โตรเลียมที่ใช้อยู่เดิม เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นการกำจัดของเสียในโรงงาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ าหลายแห่งมีความต้องการใช้ชีวมวลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาชีวมวลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายพื้นที่ นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ าใช้ชีวมวลหลายแห่งต้องหยุดกิจการเนื่องจากไม่มีเชื้อเพลิงชีวมวลเพียงพอ ฐานข้อมูลด้านพลังงานชีวมวลมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย / ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมพลังงานทดแทน เนื่องจากในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายจำเป็นต้องทราบถึงศักยภาพของพลังงานทดแทนในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการใช้งานชีวมวลในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพื่อที่สามารถกำหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพที่มีอยู่จริง นอกจากผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำแล้ว ผู้ประกอบกิจการและนักลงทุนยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้ าชีวมวลเพื่อให้ทราบถึงปริมาณชีวมวลที่แน่นอนและสามารถกำหนดขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสมและมีชีวมวลเพียงพอได้ในลำดับต่อไป

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
70/54
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 

htg1