โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย

รายละเอียด: 

       การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้ทราบศักยาพที่แท้จริงสำหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบการจัดตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (solar farm) และ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (solar roof-top) เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความเข้มรังสีอาทิตย์ ซึ่งแปรค่าไปตามพื้นที่ต่าง ๆ และพื้นที่ที่สามารถติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
       การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในเบื้องต้นจะเน้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการคำนวณหาศักยภาพแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยการประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางสถิติ และใช้กระบวนการภูมิศาสตร์สารสนเทศ

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
149/60
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: