เครือข่าย

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: 0-2345-1245-56 โทรสาร: 0-2345-1258-9, 0-2229-4283

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ที่อยู่: 
กองนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2612-1555 โทรสาร 0-2612-1352

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ที่อยู่: 
สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ที่ 200 ถ. งามวงศ์วาน เขต จตุจักร กรุงเทพ มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 280,881.82 ล้านบาท (ข้อมูล พ.ศ. 2552)

Pages