2551

ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ออบ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการแม่น้ำเงา

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการห้วยแดนหมี

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการห้วยแม่ป่าไผ่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลซี่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

งานวิจัยนี้ได้ใช้กลีเซอรอลความบริสุทธิ์ต่าหรือที่เรียกว่ากลีเซอรอลเหลืองซึ่งได้จากหอกลั่นแยกกลีเซอรอลโดยมีความบิรสุทธิ์น้อยกว่ากลีเซอรอลบริสุทธิ์มาเป็นวัตถุดิบ มาผลิตเป็นก๊าซไฮโดรเจน

Pages